header
OBRT

Obrt kao jedan od oblika poslovanja reguliran je Zakonom o obrtu (NN 143/13).
Obrt je u smislu citiranog Zakona samostalno i trajno obavljanje dopuštenih gospodarskih djelatnosti od strane fizičkih osoba sa svrhom postizanja dobiti koja se ostvaruje proizvodnjom, prometom ili pružanjem usluga na tržištu.

 

Obrti u smislu citiranog Zakona su:

 1. slobodni obrti za obavljanje kojih se kao uvjet ne traži ispit o stručnoj osposobljenosti ili majstorski ispit odnosno neka posebna stručna sprema (npr. fotokopirnica),
 2. vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjet traži ispit o stručnoj osposobljenosti i vezani obrti za obavljanje kojih se kao uvjeti traži majstorski ispit (npr. proizvodnja i popravak namještaja - stolar),
 3. povlašteni obrti kojih obrtnik smije obavljati samo na temelju povlastice koju izdaje nadležno ministarstvo ovisno o vrsti obrta (npr. obavljanje slatkovodnog ribarstva - slatkovodni ribar).

 

Prijave za upis u obrtni registar obavljaju se na obrascima, koji se dobivaju u Službi za gospodarstvo ili se mogu preuzeti na ovoj stranici.

Uz prijavu za upis u Obrtni registar prilažu se sljedeće isprave i dokazi:

 • svjedodžba ili uvjerenje o stručnoj osposobljenosti odnosno majstorskom ispitu za podnositelja zahtjeva (ili za zaposlenika ako podnositelj sam ne ispunjava taj uvjet),
 • preslik radne knjižice ili drugi dokaz o radnom iskustvu,ukoliko se radi o vezanom obrtu,
 • liječničko uvjerenje o radnoj sposobnosti za poslove s posebnim uvjetima rada,
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige ili ugovor o zakupu poslovnog prostora),
 • ugovor o ortakluku ako se radi o zajedničkom obavljanju obrta,
 • upravna pristojba u iznosu od 250,00 kn

 

Uvjerenje o nekažnjavanju ova Služba pribavlja po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa po primitku zahtjeva.
Sve fizičke osobe zainteresirane za osnivanje obrta mogu se obratiti ovoj Službi - Odjelu gdje će dobiti propisane obrasce prijave, odnosno registarske listove za osnivanje obrta i informacije o ostaloj potrebnoj dokumentaciji.

 

Plaćanja cijena obrtnice oslobođene su sukladno Odluci o izmjeni odluke o utvrđivanju cijene obrtnice (NN 159/13, 151/14, 135/15, 3/17, 3/18, 3/19)

 • fizičke osobe koje otvaraju obrt na područjima određenim Zakonom o područjima posebne državne skrbi, Zakonom brdsko-planinskim područjima i Zakonom o otocima,
 • fizičke osobe navedene u programima zbrinjavanja kojih je potpisnik Ministarstvo s drugim ministarstvima i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, branitelji kao i osobe prijavljene na Zavodu za zapošljavanje starije od 45 godina ili s najmanje 20 godina radnog staža,
 • u razdoblju od 02.01.2019. do 01.01.2020. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje obrtnice.

 

Nakon upisa u Obrtni registar obrtnik je dužan početi s obavljanjem obrta u roku od godinu dana. Najkasnije osam dana prije početka obavljanja obrta obrtnik prijavljuje obavljanje obrta na obrascu "Prijava za upis u Obrtni registar" koji dobiva u ovoj Službi. Ukoliko obrtnik ne započne s obavljanjem obrta u roku od godine dana ili o početku obavljanja obrta ne obavijesti ovu Službu, obrt prestaje po sili Zakona. Prije početka obavljanja obrta trgovačke, ugostiteljske i prijevozničke djelatnosti obrtnik je dužan zatražiti utvrđivanje minimalno tehničkih uvjeta za prostor i opremu kod trgovačke i ugostiteljske djelatnosti, odnosno utvrđivanje zakonom propisanih uvjeta za vozilo kod prijevozničke djelatnosti (obrasci zahtjeva mogu se podići u Službi za gospodarstvo). Tek nakon ishođenja rješenja o minimalno tehničkim uvjetima stranka (trgovac, ugostitelj, prijevoznik) može započeti s obavljanjem djelatnosti.

DOMAĆA RADINOST I SPOREDNO ZANIMANJE

Pod domaćom radinošću razumijeva se izrada pojedinih proizvoda koje obavlja fizička osoba kod kuće osobnim radom. Pod sporednim zanimanjem razumijeva se obavljanje uslužnih djelatnosti kod kuće osobnim radom, odnosno kod naručitelja usluge.
Upravna pristojba za rješenje iznosi 35,00 kn. Propisani obrazac prijave za domaću radinost i sporedno zanimanje može se podići u ovoj Službi, Odjel za gospodarstvo.

U razdoblju od 02.01.2019. do 01.01.2020. godine fizička osoba oslobađa se plaćanja utvrđene cijene za izdavanje odobrenja sukladno Odluci o utvrđivanju cijene odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja (NN 151/14, 3/17, 3/18, 3/19).

TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

Tradicijski i umjetnički obrti jesu obrti za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih vještina i umijeća u obavljanju djelatnosti te koji se obavljaju pretežnim udjelom ručnog rada.

Uvjeti i način stjecanja statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta propisani su Pravilnikom o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima (NN 112/07).

 

DJELATNOSTI DADILJE

Pravni temelj: Zakon o dadiljama (NN 37/13) i Pravilnik o uvjetima prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom i ostalim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje (NN 74/13).

Obveznik: Fizička osoba (obrtnik) registrirana za djelatnost dadilje.

Upravna pristojba za rješenje iznosi 35,00 kn.

 

Obrasci:

Prijava za upis u Obrtni registar
Prijava za upis ortaka
Prijava za upis izdvojenog pogona
Prijava za upis u evidenciju i izdavanje odobrenja za obavljanje sporednog zanimanja/domaće radinosti
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o upisu u Obrtni registar
Zahtjev za izdavanje uvjerenja o ne upisu u Obrtni registar
Zahtjev za izdavanje rješenja o obavljanju djelatnosti na obrtni način
Zahtjev za izdavanje izvatka iz Obrtnog registra
Zahtjev za izdavanje rješenja o prostornim uvjetima za obavljanje djelatnosti dadilje
Zahtjev za izdavanje EU potvrde (Obrazac 5)

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji