header
UTVRĐIVANJE MINIMALNO TEHNIČKIH UVJETA ZA RAD TRGOVINA

Pravni temelj: Zakon o trgovini (NN 87/08, 96/08, 116/08, 114/11, 68/13, 30/14).


Obveznik: Svaka fizička i pravna osoba, registrirana za obavljanje djelatnosti trgovine dužna je prije početka obavljanja djelatnosti trgovine podnijeti ovoj Službi - Odjelu zahtjev za izdavanje rješenja o ispunjavanju minimalno-tehničkih, zdravstvenih i drugih zakonom propisanih uvjeta sukladno odredbi članka 13. stavak 2. citiranog Zakona iznimno članka 13. stavak 9. koji glasi: "Iznimno od stavka 6. ovoga članka, bez novog rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine, djelatnost trgovine može se obavljati u prodajnim objektima sukladno odredbama ovoga Zakona, ukoliko je za isti za prodajni objekt već izdano rješenje nadležnog tijela o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti trgovine ako se radi o nastavku obavljanja djelatnosti trgovine, a u međuvremenu nije došlo do bitnih promjena vezanih uz prodajni objekt, opremu i sredstva kojima se obavlja djelatnost trgovine".


Uz zahtjev, koji se dobiva u ovoj Službi, stranka je dužna priložiti:

  • dokaz o registraciji (Izvadak iz sudskog registra Trgovačkog suda za pravne osobe, Izvadak iz Obrtnog registra za fizičke osobe),
  • uvjerenje o ispravnosti električnih instalacija,
  • dokaz o pravu korištenja za poslovni prostor (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor o zakupu, dokaz sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13),
  • upravna pristojba u iznosu od 420,00 kn.
PROMET SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA

Pravni temelj: Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14) i Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12, 14/14).


Obveznik: Sve pravne i fizičke osobe registrirane za promet sredstvima za zaštitu bilja koje će obavljati promet sredstvima za zaštitu bilja.


Uz zahtjev, koji se dobiva u ovoj Službi, stranka je dužna priložiti:

  • rješenje o upisu u sudski registar za pravne osobe ili obrtnicu ili presliku osobne iskaznice za fizičke osobe,
  • vlasnički list ili ugovor o zakupu prostora za skladištenje sredstava označenih kao vrlo otrovno (T+) ovjeren kod javnog bilježnika,
  • presliku radne knjižice zaposlenika koji ispunjava uvjete iz članka 58. Pravilnika,
  • dokaz o udovoljavanju uvjeta iz članka 58. Pravilnika,
  • rješenje kojim je ministarstvo nadležno za zdravstvo utvrdilo da pravna ili fizička osoba udovoljava propisanim uvjetima za korištenje sredstva označenog kao vrlo otrovno (T+),
  • izjavu da tretiranje obavlja odgovorna osoba iz članka 58. stavka 1. točke 1. Pravilnika.
PROMET SJEMENOM I SADNIM MATERIJALOM

Obveznik: Sve pravne i fizičke osobe koje se bave prometom sjemenom i sadnim materijalom

 

Obrasci:

Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za trgovinu
Zahtjev za izdavanje rješenja o minimalno tehničkim uvjetima za djelatnost trgovine izvan prodavaonica

Vezani članci:
Odjel za gospodarstvo
Odjel za turizam i promet
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA

Županijska ulica 4

31000 Osijek

Centrala: 031 221 111

OIB: 27119020835

MB: 01539710

Radno vrijeme

ponedjeljak-petak 7:30 -15:30

e gradjanin

KORISNE POVEZNICE
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji