header
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

Služba za opću upravu obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na poslove opće uprave (udruge, popisi birača, poslovi matičarstva, evidencije o hrvatskom državljanstvu, osobno ime), nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave, nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor), te druge upravne i stručne poslove koji nisu u djelokrugu koje druge unutarnje ustrojstvene jedinice Ureda državne uprave.


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji