header
BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Dana 01. siječnja 2014. godine stupio je na snagu Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine br. 143/13).


Sukladno navedenom Zakonu, svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama u skladu s odredbama ovoga Zakona djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.


Vrste pravne pomoći su:

 • primarna pravna pomoć
 • sekundarna pravna pomoć

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća i:

 1. oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 2. oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi.

Kako se ostvaruje besplatna pravna pomoć?
Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se izravnim obraćanjem pružatelju primarne pravne pomoći.

Postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva nadležnom Uredu državne uprave u sjedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije u kojima podnositelj zahtjeva ima prebivalište odnosno boravište. Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu uz koji se prilaže suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštenju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini. Korisnici pomoći na uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je uređeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi i korisnici prava na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata prilažu uz zahtjev presliku rješenja ili potvrde o korištenju socijalne skrbi ili opskrbnine.


Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili osobno u pisarnicama Ureda i ispostava:
Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Osijek, Županijska 4
Ispostava Beli Manastir, Beli Manastir, Kralja Tomislava 53a
Ispostava Donji Miholjac, Donji Miholjac, Vukovarska 1
Ispostava Đakovo, Đakovo, Vijenac k. A.Stepinca 10
Ispostava Našice, Našice Pejačevićev trg 6
Ispostava Valpovo, Valpovo, Kralja P. Krešimira IV br.1


Kako se koristi besplatna pravna pomoć?
Korištenje sekundarne pravne pomoći odobrava se podnositelju zahtjeva koji ispunjava uvjete za ostvarivanje prava na pravnu pomoć donošenjem rješenja o odobravanju pravne pomoći. Rješenje o odobravanju pravne pomoći korisnik dostavlja odvjetniku određenom u rješenju. Odvjetnika za pružanje pravne pomoći ured određuje prema redoslijedu navedenom u popisu Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje jedinica područne (regionalne) samouprave, a iznimno od navedenog ured će odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju odvjetnici.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi, ovlaštene udruge i pravne klinike. Primarna pravna pomoć pruža se ako su ispunjene pretpostavke propisane Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći.

Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi djeluje od dana kada je uredu podnesen zahtjev za odobravanje pravne pomoći i važi za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza plaćanja sudskih pristojbi toga dana ili kasnije.


Popis udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći na području Osječko-baranjske županije:

 1. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek
  Trg Augusta Šenoe 1, 31000 Osijek
  telefon: 031 206 886, 031 206 889
 2. Ženska udruga "Izvor"
  Vlatka Mačeka 20, 31207 Tenja
  telefon: 031 290 433

Detaljnije informacije o sustavu besplatne pravne pomoći možete pronaći na Web stranici Ministarstva pravosuđa (Pravosuđe).
Obrasci zahtjeva i izričite pisane suglasnosti mogu se podići neposredno u pisarnici Ureda u Osijeku i ispostavama, a mogu se preuzeti i na ovoj stranici.
Zahtjev za odobravanje besplatne pravne pomoći (Obrazac: ZOPP)
Izričita pisana suglasnost (Obrazac: ZOPP-S)


Dodatna pojašnjenja mogu se dobiti putem telefona:
Osijek: 031 221 395, 031 221 361, 031 221 332
Donji Miholjac: 031 630 197
Našice: 031 614 232

 

Obrasci:

Zahtjev za odobravanje korištenja pravne pomoći (Obrazac:ZOPP)
Izričito pisana suglasnost (Obrazac:ZOPP-S - izjava u svrhu odobravanja korištenja besplatne pravne pomoći)
 

Vezani članci:
Odjel za besplatnu pravnu pomoć


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji