header
UPRAVNA INSPEKCIJA UREDA

Pravni temelj: Zakon o upravnoj inspekciji (NN 15/18).


Upravna inspekcija Ureda obavlja poslove upravne inspekcije u primjeni zakona i drugih propisa kojima se uređuje sustav, ustrojstvo i način rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja nadzor u provedbi zakona i drugih propisa kojima se uređuju službenički odnosi u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave; obavlja nadzor u primjeni zakona kojim se uređuje upravni postupak; obavlja nadzor primjene propisa o uredskom poslovanju u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama koje imaju javne ovlasti, a obavljaju poslove na području županije u dijelu obavljanja javnih ovlasti; te obavlja i druge upravne i stručne poslove koji su posebnim zakonima i drugim propisima stavljeni u djelokrug upravne inspekcije.


NAČINI PROVEDBE INSPEKCIJSKOG NADZORA

Upravna inspekcija provodi inspekcijski nadzor po službenoj dužnosti te postupa po predstavkama građana.


  • Neposredni inspekcijski nadzor se provodi izravnim uvidom u opće i pojedinačne akte u nadzoranom tijelu, kao i uvjete i način rada nadziranog tijela, u skladu s godišnjim planom rada upravne inspekcije, a iznimno izvan godišnjeg plana rada;
  • Posredni inspekcijski nadzor se provodi izravnim uvidom u dostavljene podatke i dokumentaciju.

Postupak inspekcijskog nadzora je neupravni postupak koji se pokreće po službenoj dužnosti, a o utvrđenim nezakonitostima, nepravilnostima i nedostacima u radu nadziranog tijela sastavlja se zapisnik kojim se izriču zakonom predviđene mjere.


PREDSTAVKE I PRITUŽBE

Upravna inspekcija postupa po predstavkama podnijetim radi osiguranja ostvarivanja ili zaštite prava građana i pravnih osoba pred tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravnim osobama s javnim ovlastima, koje obavljaju djelatnost na području županije, ako nadzor nad ostvarivanjem tih prava nije zakonom povjeren drugoj inspekciji.


Predstavka se smatra inicijativom za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora.


Predstavka nije zahtjev za pokretanje postupka inspekcijskog nadzora (kako podnositelji predstavki ponekad smatraju).


O postupanju temljem predstavke upravni inspektor dostavlja obavijest podnositelju predstavke.


Ako se predstavka odnosi na nezakonitosti u vođenju upravnog postupka i/ili na određeni upravni akt, a podnositelj predstavke je stranka u tom upravnom podtupku, svoja prava prvenstveno treba štititi korištenjem raspoloživih pravnih lijekova


Podnošenje predstavke


Predstavka se može podnijeti:


  • u pisanom obliku (poštom) na adresu: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, Županijska ulica 4, 31000 Osijek
  • putem elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  • faxom na broj: 031 200 055
  • osobno u pisarnici Ureda.

Za učinkovito postupanje predstavka mora minimalno sadržavati podatke o subjektu na čije se nezakonitosti ukazuje (naziv, adresa i sl.) te činjenični opis nezakonitosti/nepravilnosti koja se prijavljuje.


PRAVO PREDNOSTI PRI ZAPOŠLJAVANJU

Upravna inspekcija nadzire provedbu odredaba zakona kojima je uređeno ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom te mirnodopskih vojnih i civilnih invalida rata i članova njihovih obitelji.


Nadležnost upravne inspekcije Ureda odnosi se na provedbu odredaba u pravu prednosti pri zapošljavanju u upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.


Državni inspektorat, Inspekcija rada nadzire provedbu odredaba o pravu prednosti pri zapošljavanju u javne službe i javne ustanove kojima je osnivač ili jedan od osnivača Republika Hrvatska, općina, grad, županija, izvanproračunski i proračunski fondovi, pravne osobe u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.


Osoba koja smatra da joj je povrijeđeno pravo prednosti pri zapošljavanju, može podnijeti zahtjev/predstavku upravnoj inspekciji Ureda za provedbu inspekcijskog nadzora u roku propisanom posebnim zakonom.


Ukoliko upravna inspekcija utvrdi da u postupku prijma nije izvršena povreda prava, izvijestit će podnositelja zahtjeva za nadzor i čelnika tijela o rezultatima provedenoga inspekcijskog nadzora.Kontakt podaci službenika Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji koji su nadležni za upravnu inspekciju.


 

Dokumenti:


Plan rada upravne inspekcije Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji za 2019. godinu

Korisne poveznice:
Ministarstvo uprave - Samostalni sektor za upravnu inspekciju

Vezani članci:
Pravo na pristup informacijama


OBRASCI

ČESTA PITANJA
Sva prava pridržana: Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji